Yrityksen turvallisuusasiakirja

TURVALLISUUSASIAKIRJA

PedaEquest Education / Anna Kilpeläinen

1. Yrityksen tiedot

PedaEquest Education

Saverkkotie 2 90650 Oulu

050 411 6434

anna.kilpelainen@pedaequest.com

Y-tunnus 1614235-3

Yrityksen tarjoamat palvelut:

 • ratsastusvalmennus yksityistunteina ja ryhmässä
 • hevosten koulutuspalvelu maasta käsin ja ratsain ratsastukseen ja arjen taitoihin
 • hevosiin ja ratsastukseen liittyvät luennot, demonstraatiot
 • hevosalan koulutukset, hevosten käyttäytyminen, kouluttaminen, hyvinvointi

2. Turvallisuusasioista vastaavan tehtävät

Yrityksen turvallisuusasioista vastaa yrittäjä itse.

Anna Kilpeläinen 050 411 6434

Tehtävät:

Yleisen turvallisuuden tarkastaminen ja valvonta käytettävien tilojen ja toiminnan osalta.

Turvallisuuteen liittyvien toimien suunnittelu

Tarvittavan ensiapu- ja turvavälineistön hankinta ja ylläpito

Toiminnan laadun ylläpitäminen ja omavalvonta

Asiakkaiden ja muiden toimintaan liittyvien henkilöiden ohjeistaminen

Tilannevastuu vaaratilanteen sattuessa

Onnettomuus- ja läheltäpiti -tilanteiden raportointi, seuranta ja arviointi

3. Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset

Hevosten kanssa toimintaan liittyy riskitekijöitä, johtuen hevosten suuresta koosta ja lajityypillisistä ominaisuuksista: hevonen on pakeneva saaliseläin, joka helposti jännittyy uusissa ja / tai ristiriitaisissa tilanteissa. Ratsastuksessa myös putoamisriski on olennainen vammautumisriski.

Tyypillisimpiä vaaratilanteita ovat hevosen äkilliset säikähdykset, jotka voivat johtua ulkopuolisista tekijöistä: uusi paikka, äkilliset muutokset: äänet, liikkeet tai hevoselle hankalasta tilanteesta, kuten ihmisen ristiriitainen tai äkkinäinen käytös.

Todennäköisiä turvallisuusriskejä:

 1. Ratsastajan putoamisriski hevosen selästä, esim. tasapainonmenetyksestä johtuen
 2. Hevosen yllättävä ja äkillinen liikkuminen arvaamattomaan suuntaan, jolloin ratsailla oleva ihminen on vaarassa pudota tai maassa olevaan ihmiseen saattaa kohdistua voimakas riuhtaisu tai törmäys.
 3. Hevosen kaatuminen tai kompastuminen tasapainon menetyksen vuoksi: loukkaantumisvaarassa sekä hevonen että ratsastaja tai maassa oleva ihminen.
 4. Hevosen karkaaminen koulutustilanteesta, vaarassa hevonen itse sekä ympäristö, myös liikenneturvallisuusriski.
 5. Hevossairauksien tartuntariski
 6. Tallitoimintaan ja lastausharjoitteluun liittyvät riskitekijät: Hevosen pakokäytöksestä aiheutuvat ryntäämiset, vetopaniikki, takapuomin ali ryntääminen, ahtaissa tiloissa hätääntyminen: hevosen ja ihmisen loukkaantumisvaara.
 7. Taluttimien kiertyminen käsien tai muiden raajojen ympärille vaarallisesti: ihmisen suuri loukkaantumisvaara.
 8. Lastaussillan kiinnitysten, ovien ja porttien, varusteiden tai välineiden kiinnityksen pettäminen: ihmisen ja hevosen loukkaantumisvaara.
 9. Hevosen aggressiivinen käyttäytyminen ihmistä tai muita hevosia kohtaan.
 10. Ympäristön aiheuttamat turvallisuusriskit, hevosten takertumisriski, teräviin esineisiin loukkaantumisriski, liukkauden tai epätasaisuuden aiheuttama kaatumis- / kompastumisriski, ympäristössä liikkuvan liikenteen, lasten tai muiden eläinten aiheuttamat riskit
 11. Asiakkaan sairaskohtausriski
 12. Yrittäjän loukkaantuminen tai sairaskohtaus

4. Toimenpiteet vaaratilanteiden poistamiseksi ja ehkäisemiseksi

Ensisijaisesti turvallisuus hevosten kanssa määräytyy niiden kanssa toimivien ihmisten ammattitaitoisesta toiminnasta. Yrittäjän on tunnistettava oma osaamisensa ja muiden tilanteessa toimivien ihmisten sekä hevosten osaamistaso ja toimittava tavalla, jossa hänen ammattitaitonsa riittää turvallisuuden takaamiseen. Jos yrittäjän ammattitaitoa halutaan hyödyntää osana jonkin hänen osaamisalansa ulkopuolella olevaa toimintaa, vastuu on muilta osin hevosen omistajan tai toisen ammattilaisen. Näissä tilanteissa vastuunjaosta sovitaan ennen koulutustoiminnan aloittamista.

Vaaratilanteiden välttämiseksi asiakkaita ohjataan tunnistamaan hevosen elekieltä ja huomioimaan jännittymiseen liittyviä ennakkomerkkejä. Asiakkaat ohjataan käyttämään pyyntöjään tilanteessa, joissa hevonen kykenee vastaamaan pyyntöihin tyyneyden säilyttäen. Asiakkaita ohjataan kouluttamaan hevoselle rauhoittumispyyntöjä. Asiakkaille annetaan toimintaohjeet pakokäytöksen voimakkaimpien muotojen varalle. Kaikessa toiminnassa pyritään toimimaan tyynessä mielentilassa.

Toiminnassa käytetään varusteita, joita turvallinen toiminta edellyttää. Turvavarusteina käytetään tilanteen vaatimalla tavalla mm. turvakypärää, käsineitä, turvaliiviä, turvakenkiä, turvajalustimia ja heijastavia varusteita. Minimivaatimus ratsastettaessa on kiinnitetyn turvakypärän käyttö. Olennaista on huolehtia myös etteivät käytetyt varusteet aiheuta turvariskiä. Tällaisia voivat olla hevosta pelottava liehuva tai kahiseva tms. varustus, takertumisvaaran aiheuttava varutus kuten kaulahuivi tms., heikkokuntoiset, rikkoutumisvaarassa olevat tai väärin tai liian löysästi kiinnitetyt varusteet.

Opetustoiminta järjestetään tiloissa, joissa yllättävien ulkopuolisten häiriöiden mahdollisuus on pieni. Tilan, jossa työskennellään, tulee olla hevosille tuttu tai koulutuksen alussa käytetään riittävä aika hevosen totuttamiseen tilaan, jotta ne käyttäytyvät turvallisesti.

Toiminta järjestetään mahdollisuuksien mukaan aidatulla alueella tai sisätiloissa, joissa mahdollisesti irtipäässyt hevonen ei pääse aiheuttamaan vahinkoa itselleen tai ulkopuolisille.

Alueella, jossa opetustoiminta järjestetään ei saa olla ylimääräistä irtainta tavaraa. Erityisesti huomioidaan ettei hevosilla ole vaaraa kompastua tai takertua mihinkään maassa olevaan kuten aitalankoihin, pressuihin tai muihin irtoesineisiin.

Pohjan, jolla hevoset liikkuvat tulee olla riittävän tasainen ja luistamaton sekä tiivis ja joustava rasitusvammojen ja kompastumisten / liukastumisten ehkäisemiseksi.

Aitarakenteisiin ja seiniin tulee kiinnittää huomiota, jotta ne eivät aiheuta vaaraa takertumiselle, törmätessä vammautumiselle jne. Ovet, portit, lastaussillat jne, tulee olla tiiviisti ja hevosenpitävästi suljettavissa. Kun hevonen kiinnitetään riimusta sitomalla, tulee kiinnityskohdan olla tukeva ja kiinnitys tehdään vetosolmulla, varmistetaan, että hevonen osaa olla sidottuna. Lähistöltä tulee löytyä esimerkiksi puukko kiinnityshihnojen katkaisemiseksi hätätilanteen niin vaatiessa.

Este- tai kenttäratsastusta harjoitettaessa käytettävän estekaluston tulee täyttää turvavaatimukset, jotta hevonen ei loukkaa itseään osuessaan esteen rakenteisiin ja esteen osat ovat putoavia, jos hevonen niihin hypätessään osuu. Näiltä osin noudatetaan Suomen Ratsastajainliiton este- ja kenttäratsastussääntöjen ohjeita.

Hevosen ja ratsastajan taitotaso huomioidaan siten, että kummankaan kokemattomuus tai esimerkiksi kehonhallinnan puute tai jännitys ei aiheuta turhaa riskiä putoamiselle, kompuroinnille tai muulle onnettomuudelle. Ratsastukseen lajina ja toimintaan hevosten kanssa kuitenkin kuuluu normaalistikin riski putoamiseen, hevosen / ratsukon kaatumiseen, hevosen potkuun, jalalle astumiseen tai muuhun vastaavaan onnettomuuteen. Asiakkaan ja hänen huoltajansa tulee olla tästä tietoinen.

Maastossa liikuttaessa valitaan kullekin hevoselle ja ratsastajalle taitotasoon soveltuva ympäristö, joka ei aiheuta turhaa ennakoitavissa olevaa turvallisuusriskiä. Erilaisissa ympäristöissä liikkumiseen hevosia koulutetaan asteittain, voimakasta pelästymistä välttäen. Opetustilanteessa yrittäjä seuraa itse asiakkaan mukana joko jalkaisin tai ratsain, koulutustavoitteen ja turvallisuuden edellyttämällä tavalla.

Koulutustilanteiden jälkeen kouluttaja antaa asiakkaalle tarvittavat ohjeet käytettyjen harjoitteiden soveltuvuudesta omatoimiseen harjoitteluun ja kertoo mahdollisista riskeistä.

Hevosten välisen tartuntariskin välttämiseksi yrittäjä huolehtii omasta ja muiden mukana olevien henkilöiden riittävästä hygieniasta. Tähän kuuluu käsien ja tarvittavilta osilta muiden, hevosen kanssa suorassa kosketuksessa olleiden varusteiden puhdistaminen ja desinfiointi siirryttäessä hevosyksilöstä toiseen ja tallialueelta toiselle. Tarvittaessa käytettävissä on tartuntariskiä aiheuttavilta osin eri varusteet eri talleilla toimittaessa. Mikäli tiedossa on epäilty tai todettu tarttuva hevostauti, sen tartunta-alueella toimimista vältetään ja eläinlääkintäviranomaisten ohjeita noudatetaan riittävän hygieniatason saavuttamiseksi. Omalta osaltaan yrittäjä myös tiedottaa tarvittaessa tartuntariskistä.

Yrittäjällä on voimassaoleva ensiapukoulutus. Yrittäjä kuljettaa mukanaan hätäensiapuvälineitä sekä ensiapuohjeistusta.

Yrittäjän omaan turvallistuuteen pätevät edellämainittujen seikkojen lisäksi liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat. Työmatkoilla käytetyn auton huollot ja kunto arvioidaan ja hoidetaan säännöllisesti. Riittävästä levosta huolehtiminen työmatkoilla on välttämätöntä.

5. Ohjeet erilaisia kohdan 3 mukaisesti ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten

Yrittäjä kuljettaa mukanaan aina puhelinta, jolla apu hälytetään ja sijainti määritetään. Yrittäjä on ennen opetustilannetta hankkinut tietoonsa harjoittelupaikan osoitteen. Mahdollisuuksien mukaan alueella muille paikalla oleville on ilmoitettu harjoittelupaikan sijainti ja harjoituksen kesto, jotta he osaavat tarvittaessa epäillä onnettomuutta ja hälyttää apua.

Asiakastietoihin on kerättynä onnettomuuden varalta yhteyshenkilön tiedot, jolle mahdollisesta tapaturmasta voidaan ilmoittaa ja joka voi ottaa vastuun eläimestä tapahtuman jälkeen.

Yrittäjällä on voimassaoleva ensiapukoulutus, joten ensisijaisesti yrittäjä vastaa ensiavun aloittamisesta ja työnjaosta. Mikäli paikalla on korkeammin ensiapuun koulutettu henkilö, yrittäjä ohjaa hänet ottamaan toimintavastuun tilanteessa. Ihmisten ensiapu on aina ensisijaista, hevosten kohdalla huolehditaan erityisesti lisäonnettomuuksien ehkäisystä.

Hevosta koskevissa onnettomuustilanteissa yrittäjä arvioi tilanteen vakavuuden ja antaa ohjeet avun hankkimiseen sekä huolehtii avun hälyttämisestä. Yrittäjällä on tiedossaan päivystävän eläinlääkärin numero tai keino selvittää se. Hevosen loukkaantumista epäiltäessä harjoittelu keskeytetään välittömästi ja ensiapu aloitetaan.

Hevosen karattua ihmisten hallinnasta tai aitojen ulkopuolelle pyritään ensisijaisesti ehkäisemään lisäonnettomuuksia sulkemalla reitit liikenteen sekaan tai alueille, joissa liikkuu ihmisiä ja muita hevosia. Viedään turvaan henkilöt, jotka eivät osaa tai pysty suojautumaan irti juoksevalta hevoselta. Ohjeistetaan tilanteessa toimivat ihmiset suojaamaan turvallisuuttaan ja helpottamaan hevosen kiinnisaamista sekä varoittamaan ympäristössä liikkuvia tai liikennettä. Hevosta pyritään rauhoittamaan ihmisten rauhallisella käyttäytymisellä ja houkutellaan kiinniotettavaksi esimerkiksi ruuan tai muiden hevosten avulla.

Yrittäjällä on aina mukanaan autossa hätäensiapuvälineistö.

Kohta 3 vaaratilanteet ja ohjeet riskien välttämiseksi

 1. Ratsastajan taitojen kartoittaminen ja taitojen mukaiset harjoitteet.
 2. Ratsastajille opetetaan tasapainoiseen istuntaan vaadittavat taidot. Kaikessa toiminnassa asiakasta ohjataan tulkitsemaan hevosen elekieltä ja olemusta ja ohjataan ennakoivaan toimintaan taitojen sallimissa rajoissa. Asiakasta ohjataan toimimaan siten, että asiakkaan toiminta ei aiheuta pakokäytöstä hevosessa.
 3. Koulutusalueiden pohjien epätasaisuus, liukkaus, liiallinen pehmeys tai kovuus huomioidaan toiminnassa. Pohjan epätasaisuus tai liukkaus voi aiheuttaa hevosen tasapainon menettämisen. Myös ratsastajan tasapaino vaikuttaa hevosen tasapainoon. Mitä heikompi tai nuorempi hevonen on kyseessä sitä tarkemmin tämä on huomioitava. Pakokäytös heikentää ratsastuksessa olevan hevosen tasapainoa ja kehonhallintaa. Lisäksi jännittynyt hevonen ei pysty vastaanottamaan ratsastajan pyyntöjä samoin kuin tyyni hevonen. Kaikessa toiminnassa hevosta autetaan säilyttämään tyyni mielentila.
 4. Koulutustilanteet pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan aidatuissa olosuhteissa.
 5. Ajankohtaisia tietoja tarttuvista hevostaudeista seurataan. Tallilta toiselle siirryttäessä varusteet desinfioidaan tai vaihdetaan tarvittaessa. Saman tallin hevosia käsitellään samoilla varusteilla, ellei ole asiakkaan tai tallinpitäjän kanssa toisin sovittu. Desinfiointiin käytetään Virkon S-sumutetta ja käsien desinfiointiin tarkoitettua kemikaalia.
 6. Lastaukseen käytetään asianmukaisia turvavälineitä ja varusteita. Hevosen turvallinen sitominen ohjeistetaan asiakkaalle. Koulutetaan hevonen toimimaan turvallisesti ahtaissa tilanteissa, vältetään turhaa ahtautta.
 7. Taluttaessa hevosta käytetään asianmukaisia varusteita, ihmiset ohjataan käyttämään käsineitä. Köysiä ja taluttimia ohjeistetaan käsittelemään turvallisesti.
 8. Varmistetaan kiinnitysten turvallisuus koulutustilanteissa. Ovet ja portit suljetaan huolellisesti, koulutus keskeytetään tarvittaessa. Ohjeistetaan asiakasta yleiseen turvallisuuteen aitarakenteiden ja ovien osalta.
 9. Hevosen aggressiivinen käytös on pakokäytöksen yksi muoto. Vaarallinen tilanne keskeytetään ja selvitetään käyttäytymisen syy. Tilanteessa asiakasta ohjataan suojaamaan omaa tilaansa.
 10. Koulutuksessa käytettävä ympäristön turvallisuus tarkistetaan.
 11. Asiakkailta kerätään asiakastietolomakkeella tiedossa olevat sairaudet, jotka voivat aiheuttaa sairauskohtauksen riskin. Jokaisen koulutustilanteen alussa selvitetään asiakkaan sen hetkinen yleisvointi.
 12. Yrittäjän mahdollisen sairaskohtauksen tai loukkaantumisen varalta pyritään toimimaan tavoilla, joissa asiakas hallitsee tilanteen hyvin myös omatoimisesti ja kykenee hälyttämään tarvittaessa apua. Vaativammissa riskitilanteissa (esim. maastossa aloittelevien ratsastajien ryhmän kanssa) paikalla on toinenkin ammattitaitoinen henkilö. Yrittäjän puhelimessa on ICE-numerot hätätilanteiden varalta.

6. Palvelun tarjoamisessa mukana olevien turvallisuusasioihin liittyvä perehdyttäminen ja kouluttaminen sekä mahdolliset pätevyys- ja koulutusvaatimukset

Pääasiallisesti toimintaa tarjoaa ainoastaan yrittäjä itse. Poikkeustapauksessa mukana voi olla esim. opiskelija, harjoittelija tai avustava henkilö. Opetustoiminnan vastuu on silti aina yrittäjällä.

Läsnä olevalla henkilöllä on aina vahva kokemus hevosista ja niiden kanssa toimimisesta. Avustaja on vähintään 15-vuotias.

Hätä- tai onnettomuustilanteessa toiminnasta vastaa yrittäjä, ohjeistaen muita paikalla olevia.

Mukana olevalle henkilölle annetaan ohjeet turvallisesta sijoittautumisesta tilassa, turvallisesta pukeutumisesta ja varusteista sekä turvataan hänen ulospääsynsä tilasta mahdollisessa hätätilanteessa. Mikäli henkilö ei omaa riittävää ammattitaitoa toimia hevosten läheisyydessä (kyseessä voi olla esim. valokuvaaja), huolehditaan hänelle turvallinen paikka suojaseinän tms takana, riittävällä turvaetäisyydellä hevosista. Samalla huolehditaan ettei hän toiminnallaan tai sijainnillaan aiheuta vaaraa alueella liikkuville hevosille ja ihmisille.